Giám Đốc Chi Nhánh [Vietnamese]

[Job ID: 11188NQT] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

Quản lý ñội ngũ nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện ñội ngũ nhânviên kinh doanh trở thành ñại diện thương mại của công ty. Thực hiện các
nhiệm vụ quản lý ñối với ñội ngũ nhân viên kinh doanh.
Manage sales team, conduct training sales staff to becomes trade
representatives of the company. Perform administrative tasks for the sales
staff.
ðảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu ñược giao, giao chỉ tiêu cho
nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai
cho nhân viên kinh doanh.
Ensure sales targets according to the assigned targets, give the targets to sales sales. Establish the goals implementation plan and extend to salesstaff
Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và ñào tạo cho nhânviên.
Establish approaching methods for each customer and train sales staff.
Tổ chức những cuộc hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm
Organize customer conferences, display, exhibition
Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông
tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, thu thvà báo cáo những thông tin thương mại, ñối thủ cạnh tranh.
Report customers’ feedbacks to superiors, collect feedbacks from
customers, support superiors to handle, collectand report the commerciainformation of business competitors.
Tiếp ñãi khách hàng: Mời khách hàng ăn trưa, ăn tối, ăn tiệc
Take care customers: invite customers to have lunch, dinner, party.
Công tác xa qua ñêm trên ñường ñi công tác xa
Have overnight business due to away trips
Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh,
tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, ñưa ra các hướng khắc phục, cải tiến
phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.
Observe the customer contact process of each sales staff, summarize allreports, suggest tips to remedy, improve approching methods and spreadout sales staff
Lập kế hoạch hoạt ñộng của cả bộ phận kinh doanh, xét duyệt kế hoạch
làm việc của từng nhân viên kinh doanh ñối với công tác tháng, công táctuần.
Plan activities of sales section, and approve the monthly, weekly workingschedules of each staff
Lên kế hoạch thực hiện các chương trình khuyến mãi.
Make plan for promotion programs.

yêu câù chuyên môn Tốt nghiệp bằng cử nhân
, chuyên ngành kinh doanh, kỹ thuật, ñiện ñiện tObtain bachelor degree, specializing in Sales, Marketing, electricity,
technology
Có kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng dụng cụ ñiện cầm tay, thiết bị
ñiện ñiện tử
Experience in management positions, especially experience in power tool
(over 3 years).
Khả năng quản lý, thiết lập và duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với
cấp trên, các ñồng nghiệp, và ñối tác.
Have ability to manage, establish and maintain the effective working
relations with superiors, colleagues, and partners.
Có khả năng giao tiếp, lập báo cáo cũng như làm việc trực tiếp với cấp
quản lý bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Have ability to communicate, report and work directly with manager by
English or Japanese.
Nam, tuổi từ 32 trở lên (1985)
Male, from 32 ages
Người miền Tây, ðồng bằng sông Cửu Long, ñặc biệt có thể làm việc
lâu dài tại Cần Thơ
Ngôn ngữ English:Intermediate
Địa điểm làm việc Tỉnh khác tại Việt Nam
Thời gian làm việc 08:00-17;00 (Mon - Fri)
Lương 800 - 1,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Hàng tiêu dùng (Hàng tiêu dùng/Bán lẻ)
Bán lẻ/Bán sỉ (Hàng tiêu dùng/Bán lẻ)
Bán hàng kỹ thuật (Giao Dịch Khách Hàng)
Hàng gia dụng (Hàng tiêu dùng/Bán lẻ)
Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Cơ khí (kỹ thuật)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Quang Truong
truong.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay