Tìm việc làm Pháp lý

Kết quả tìm kiếm : Pháp lý

Tìm kiếm công việc

Pháp lý

• Tư vấn về các vấn đề giải pháp pháp lý, quản lý và tranh chấp bao gồm cả việc tuân thủ của công ty với phạm vi giấy phép • Dự thảo, Đàm phán bán hàng, hợp đồng thương mai, các văn bản pháp lý • Quản lý các vấn đề của công ty bao gồm cả dự thảo nghị quyết • Thực hiện và giám sát các chính sách quản lý rủi ro liên quan đến pháp lý và quy trình • Thực hiện và quản lý hợp đồng của công ty và thực thi các quy trình thu hồi nợ • Theo dõi tin tức, diễn biến liên quan pháp lý và cung cấp giáo dục có liên quan, cập nhật để quản lý nhân viên • Hướng dẫn và tư vấn khách hàng thu hồi công nợ và các vấn đề tư vấn và tranh cãi khác • Đám phán về giấy phép với các cơ quan chính phủ, vấn đề pháp lý về môi trường và các vấn đề liên quan.

Nhóm, cấp bậc

"SEI" – EQ kiểm tra năng lực

/EMOTIONAL INTELLIGENCE ASSESSMENT

Giới thiệu về dịch vụ kiểm tra năng lực "SEI", dịch vụ chỉ ra "Điểm mạnh, điểm yếu" dựa trên đặc tính hành vi và tình cảm của người tìm việc trên cơ sở EQ (Lý thuyết trí tuệ cảm xúc) rồi đưa ra lời khuyên.

sub image2 > Xem chi tiết
yuki
Ứng tuyển ngay