Tìm việc làm Pháp lý

Kết quả tìm kiếm : Pháp lý

(tổng: 24 )   1 | 2
(tổng: 24 )   1 | 2

Tìm kiếm công việc

Pháp lý

• Tư vấn về các vấn đề giải pháp pháp lý, quản lý và tranh chấp bao gồm cả việc tuân thủ của công ty với phạm vi giấy phép • Dự thảo, Đàm phán bán hàng, hợp đồng thương mai, các văn bản pháp lý • Quản lý các vấn đề của công ty bao gồm cả dự thảo nghị quyết • Thực hiện và giám sát các chính sách quản lý rủi ro liên quan đến pháp lý và quy trình • Thực hiện và quản lý hợp đồng của công ty và thực thi các quy trình thu hồi nợ • Theo dõi tin tức, diễn biến liên quan pháp lý và cung cấp giáo dục có liên quan, cập nhật để quản lý nhân viên • Hướng dẫn và tư vấn khách hàng thu hồi công nợ và các vấn đề tư vấn và tranh cãi khác • Đám phán về giấy phép với các cơ quan chính phủ, vấn đề pháp lý về môi trường và các vấn đề liên quan.
Ứng tuyển ngay