Japanese accounting in Myanmar (Hiring from August 1st

[Job ID: 2265] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

■Japanese accounting
・Consultation Tax matters and accounting for Japanese company
------------------- CREATED ON 30/11/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn Gender: any
Age: any
Knowledge:Japanese certified public accountant, CPA, Licensed tax accountant
Working Experience: more than 3 years experience of same industry *prefer have experience of working accounting firm & tax accounting firm in oversea
Others: ・have fun working in oversea
・good relationship with local staff
・strong sense of responsibility
Language
Địa điểm làm việc Các địa phương khác tại Việt Nam
Thời gian làm việc 9:00 – 18:00
Lương 0 - 3,000 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay