Japanese Sales Staff for Cambodia or Myanmar (Position for Japanese people)

[Job ID: 1487]

Nội dung nghiệp vụ:

■General sales Duties in Cambodia or Myanmar
・Presentation & Sales of insurance, compensation for Japanese Companies.
・Sales of Medical support services.
------------------ CREATED ON 13/01/2015 -------------------

yêu câù chuyên môn ■ The person who has experience of Sales Staff.
※The person with experience of Insurance or Medical services Sales Staff is advantage.
Language Tiếng Anh
Địa điểm làm việc Nước khác (ngoài Nhật Bản)
Thời gian làm việc 9:00 - 17:00 Thứ 2 - Thứ 6
Lương
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm
Nationality

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
E-mail info@kosaido-hr.jp

Ứng tuyển

Ứng tuyển ngay